Leveringsvoorwaarden

Algemene levering – en betalingsvoorwaarden van Rozenkwekerij de Bierkreek; Opgesteld IJzendijke December 2007
Algemeen: Waar hierna van verkoper wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Rozenkwekerij de Bierkreek te IJzendijke.
Artikel 1

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen
  uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden;
 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft
  afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)en erfgenamen;
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen
  onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is;
 4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door
  verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
 5. Indien verkoper met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige
  algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
 6. Indien een of meerdere bepalingen in dez

Artikel 2

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
 2. Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden als gesloten;
  a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
  b. na schriftelijke bevestiging door verkoper van een door wederpartij geplaatste order;
  c. bij gebreke daarvan door de feitelijke levering af kwekerij van de verkochte producten;
 3. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na
  factuurdatum;
 4. Indien een natuurlijke persoon namens de voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door
  ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de
  overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft;
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een
  overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 7. De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af kwekerij, in Euro’s, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, exclusief export-, verzend-.
  vracht-, administratie –en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 8. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het
  aangaan van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden;
 9. Omdat de producten onder prijsfluctuaties onderhevig zijn, is verkoper gerechtigd na 30 dagen prijsstijgingen van meer dan 5% door te berekenen,
  indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen,
  grondstoffen of verpakkingsmateriaal.

Artikel 3

 1. Technische gegevens (maten, gewichten, capaciteiten, e d.) worden in aanduidingen, die in Nederland gangbaar zijn, te goeder trouw naar waarheid
  verstrekt. Zij zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. De bij de aanbiedingen verstrekte afbeeldingen, tekeningen, capaciteits-, maat- en
  gewichtsopgaven blijven eigendom van verkoper en mogen niet worden gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven;
 2. Alle tekeningen en afbeeldingen zijn niet bindend, doch slechts ter oriëntering. Wijzigingen worden door verkoper zonder voorafgaande kennisgeving
  geheel voorbehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 van deze voorwaarden.

Artikel 4

 1. Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichte door derden;
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn;
 4. Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade
  en kosten door wederpartij te worden vergoed;
 5. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke
  schade aan weder partij toerekenbaar is.

Artikel 5

 1. Facturering van geleverde zaken geschiedt overeenkomstig de door verkoper bij het verlaten van de kwekerij of afleveringsplaats en geconstateerde
  aantallen, gewichten en/of maten. Reclamaties betreffende de door verkoper geleverde zaken/diensten worden door verkoper slechts in behandeling
  genomen als deze binnen 24 uur na ontvangst der zaken/diensten schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.
 2. Met inachtneming van de dwingend rechtelijke regels inzake (product)aansprakelijkheid, aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid door schade
  of andere nadelige gevolgen welke direct of indirect kunnen voordoen indien advies met betrekking tot bewaring van geleverde zaken niet is
  opgevolgd. Met inachtneming van datgene vermeld in artikel 13
 3. Slechts indien en voor zover de reclamatie gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment
  waarop de reclamatie is afgewikkeld.
 4. Koper dient verkoper op eerste verzoek in slaat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht;
 5. Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels door wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste
  dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper

Artikel 6

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf/kwekerij van de verkoper. Op het moment dat de zaken het bedrijf/kwekerij van de
  verkoper verlaten, gaat het risico ervan over op de wederpartij;
 2. De verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen
  met inachtneming van het gestelde onder artikel 8;
 3. De opgegeven levertijden gelden bij benadering. Voor overschrijding is de verkoper in principe niet aansprakelijk en overschrijding verplicht hem in
  beginsel ook niet tot enige vergoeding;
 4. De wederpartij kan na herhaalde overschrijding van de levertijd de verkoper schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste
  (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij sprake is van een niet
  toerekenbare tekortkoming bij de verkoper. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij
  tot haar beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico;
 5. Na een periode van vier weken is de verkoper gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten
  komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd verkopers overige rechten;
 6. Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop
  deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
 7. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper
  gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.
 8. Verkoper is gerechtigd de producten onder rembours te leveren;
 9. Indien verkoper gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst,vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze
  aanverkoper ter beschikking heeft gesteld;
 10. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is het nog niet
  uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan wederpartij in rekening te brengen;
 11. Verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren

Artikel 7

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voor voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop
  de producten aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te
  wijzen derde worden gebracht;
 2. Indien verkoper voor transport of opslag van de producten die voor voorwerp van de overeenkomst zijn zorg draagt, geschiedt dit geheel voor
  rekening en risico van de wederpartij.
 3. Indien en voor zover verkoper het transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere
  aanwijzing door wederpartij aan de verkoper is verstrekt, door verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen neemt wederpartij alle risico in deze
  op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij in zake het transport/de verzending/opslag,
  worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Indien er sprake is van een geval van
  niet berekenbare tekortkoming van blijvende aard, is de verkoper gerechtigd om schadevergoeding te vragen, de overeenkomst annuleren, dan wel
  niet verder uit te voeren. Indien een geval van niet berekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zich voordoet, is de verkoper gerechtigd zonder
  enige verplichting tot schadevergoeding, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
  annuleren, met dien verstande dat hij in geval van schorsingsverplichting binnen zes maanden. Nadat de tekortkoming zich heeft voorgedaan,het zij
  de uitvoering van de overeenkomst te hervatten, hetzij de overeenkomst te annuleren.
  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die is te
  wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept,en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
  geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
  buiten komende oorzaken,voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom- computerstoringen,

Artikel 8 Gesteld is de verkoper in ieder geval niet aansprakelijk voor schade:
a. veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van retourzendingen van reeds door de verkoper geleverde zaken. Deze retourzendingen zijn volledig
voor rekening en risico van de wederpartij gedekt is.
b. Reclamaties betreffende facturen dienen plaatste vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Daarna worden reclamaties niet meer in behandeling
genomen. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op onoordeelkundige behandeling. Onder
onoordeelkundige opslag door de wederpartij wordt gerekend: opslag waardoor het geleverde bloot gesteld wordt aan de inwerking van vocht,
vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen, dan wel te langdurige opslag.
c. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, de geleverde producten heeft doorverkocht, vervalt de garantie. Zolang
wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze
garantiebepaling.
Elke aanspraak op garantie vervalt, indien door de wederpartij niet een garantiebewijs wordt overlegd dat is gedateerd en ondertekend door de
verkoper. De verkoper verstrekt het hiervoor bedoelde garantiebewijs bij de levering. Indien de gebruiker overgaat tot gehele of gedeeltelijke
vervanging van het geleverde of tot een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan de verkoper het voordeel van het tijdelijke gebruik
door de wederpartij, met de wederpartij verrekenen. Iedere aansprakelijkheid jegens wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is te allen tijde
beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

Behoudens de garantieverplichting met betrekking tot zaken en behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid,
alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de openbare orde en goede trouw, is de verkoper niet gehouden tot enige vergoeding van schade,
van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij
als bij derden.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
Indien verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met koper cq. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een
derde aansprakelijk wordt gesteld, zal wederpartij daar ter zake volledig vrijwaren; Tevens is de verkoper niet aansprakelijk voor de schade
veroorzaakt door een gebrek in verkoperproduct indien:
a. de verkoper het Product niet in het verkeer heeft gebracht;
b. het gelet op de omstandigheden aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop de verkoper
het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
c. het gebrek een gevolg is van het bepaalde product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
d. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop verkoper het product in het verkeer bracht,
onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
e. schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na levering;
f. voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;
Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vast gestelde schade door verkoperen/of verkopers
assuradeur(en)wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding met in achtneming van de dwingend rechtelijke bepalingen te dezer zake.
De wederpartij is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantoren van verkoper
of op een door deze aan te wijzen rekening.
Overige producten wanneer het niet van toepassing zijn van de korting uitdrukkelijk op de offerte/ overeenkomst is vermeld.
Bij nalatigheid in de betaling wordt de wederpartij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de verkoper gemachtigd zonder enige
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst aanvullende kosten in rekening te brengen bestaande uit 15 € aanmaningskosten bij een 2e
aanmaning
(betalingsherinnering). € 30 aanmaningskosten bij een 3e
aanmaning (ingebrekestelling), (dus in totaal € 45 aanmaningskosten). Alle kosten, welke
voor de verkoper voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting uit deze overeenkomst,
zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten voor sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de
kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de verkoper en
de wederpartij gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, zulks met een minimum ven € 350,=.
In dat geval is verkoper tevens gerechtigd alle leveranties, onverschillig uit welke overeenkomst met de wederpartij zij voortvloeien, te staken en de
betrokken overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, een en ander onverminderd zijn recht op (aanvullende) schadevergoeding.
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van
de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9
De verkoper behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruit betaling van de overeengekomen begrote koopprijs te verlangen. De
wederpartij is gehouden op eerste vordering van de verkoper zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al
hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de verkoper schuldig mocht zijn. Bij weigering of onvermogen van de
wederpartij tot het stellen van passende zekerheid, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de
geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
De verkoper is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op de verkoper te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen
op de wederpartij van de verkoper. De verkoper is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten, totdat de
wederpartij al zijn verplichtingen jegens de verkoper of een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan, is
nagekomen.

Artikel 10
Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als
annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Indien wederpartij bij
annulering de afname weigert van het reeds door verkoper ingekochte producten, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan
verkoper te voldoen. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 11
De koopsom of het resterende deel daarvan is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. de overeengekomen betalingstermijn niet wordt nageleefd;
b. de wederpartij in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling vraagt, haar onder curatelenstelling is aangevraagd of toelating van
wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft plaatsgevonden.
c. de wederpartij overlijdt, in liquiditeit treedt of wordt ontbonden.

Artikel 12
Alle door de verkoper geleverde en zich nog bij/ onder de koper bevindende zaken blijven tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van
rente en kosten (dan in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de koper
komende saldo) verkopers eigendom.
De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in
onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. De verkoper is te allen tijde gerechtigd om de
geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien zij haar verplichtingen niet
nakomt. Wanneer de wederpartij volgens oordeel van de verkoper in betalingsmoeilijkheden verkeert, is zij eveneens gerechtigd de zaken weg te
(doen) halen. De wederpartij dient hiertoe haar medewerking te verlenen op straffe van een, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €
500.= per dag, dat zij hier mede in gebreke is/blijft, indien de verkoper hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
wederpartij verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.


Artikel 13
Op alle verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het
Koopverdrag 1980 (‘Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken “).
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is (ver)bindend. In geval van strijdigheid met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden
blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.


Artikel 14
De bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft
verkoper het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.